Tutustu hoitokeinoihin

Tutustu hoitokeinoihin

RiskikäyttöAlkoholismi

Riskikäyttö

Riskikäytöllä tarkoitetaan alkoholin riskirajat ylittävää käyttöä, ilman merkittävien haittojen ilmaantumista. Haitallisesta käytöstä puhutaan, kun alkoholin liikakäyttö aiheuttaa fyysisiä haittoja, kuten verenpaine tai paino-ongelmia, psyykkisiä haittoja, kuten ahdistuneisuutta, masennusta ja uniongelmia, sosiaalisia haittoja, kuten ongelmia parisuhteessa tai työpaikalla. Mikäli selvästi havaittavia haittoja on nähtävissä, alkoholiriippuvuutta osoittavat diagnostiset kriteerit täyttyvät jos juominen jatkuu haitoista huolimatta. Alkoholinkulutuksen ja alkoholihaittojen välillä on selvä yhteys: liiallinen käyttö lisää haittoja. Mitä enemmän juo, sitä todennäköisemmin haittoja ilmaantuu – ennemmin tai myöhemmin.

Riskikäyttö

Riskikäytössä alkoholinkäytön riskirajat ylittyvät ilman, että merkittäviä haittoja on vielä ilmaantunut. Riskikäyttäjä pystyy halutessaan lopettamaan juomisen. Riskikäyttö kuitenkin altistaa haitoille ja riippuvuuden kehittymiselle. Alkoholin haitallisesta käytöstä puhutaan silloin, kun alkoholinkäyttö aiheuttaa selviä fyysisiä ja psyykkisiä haittoja. Tämä on kuitenkin Suomessa harvinaisempaa ja usein haitallisessa käytössä täyttyvätkin alkoholiriippuvuuden kriteerit.

Jos epäilet käyttäväsi liikaa alkoholia, on tärkeää analysoida huolella oma juomiskäyttäytymisesi. Alkoholin käyttöön on tutkimusten perusteella määritelty riskirajat. Ne antavat suuntaa siihen, millaisten määrien ylittäminen melko varmasti altistaa terveyshaitoille. Myös oma tunne siitä, onko alkoholi hallinnassa, kertoo paljon.

Hae apua

Jos vähentäminen tai lopettaminen omin keinoin tuntuu vaikealta, on tärkeää hakeutua lääkärin puheille. Hän auttaa arvioimaan tilanteesi ja suunnittelemaan kanssasi seuraavat askeleet. Usein jo määrätietoinen vähentäminen auttaa saamaan juomisen takaisin hallintaan. Vointisi paranee, kun esimerkiksi unen laatu ja mielialasi paranevat ja samalla terveysriskit vähenevät huomattavasti.

Riippuvuuden hoidon kulmakivi on psykososiaaliset hoidot. Näitä pystytään vielä huomattavasti tehostamaan asianmukaisella lääkehoidolla (kts. lääkehoidot). Tavallinen psykososiaalinen hoitomenetelmä on tukea antava keskustelu, joka tukee vähentämis- tai lopettamistavoitetta, auttaa sinua hahmottamaan omaa tilannettasi ja kannustaa muutokseen. Psykososiaalinen hoito voi sisältää tiedon antamista, keskustelua, erilaisia tehtäviä ja käytännön harjoituksia.

 

Alkoholismi

lkoholiriippuvuus (alkoholismi) on etenevä aivosairaus, jossa ei ole pelkästään kyse fyysisestä riippuvuudesta vaan sen keskeinen elementti on psyykkinen riippuvuus, jossa juominen on ainakin ajoittain pakonomaista.

Riippuvuus ilmenee käyttäytymisen muutoksena ja juomisen merkitys elämässä on korostunut. Riippuvuuden alkuvaiheessa tyypillistä ovat vaikeudet hillitä alkoholinkäyttöä ja juomisen jatkuminen haitallisista seurauksista huolimatta. Vaikeassa alkoholiriippuvuudessa alkoholin aiheuttamat haitat ja sairaudet voivat olla niin vakavia, että hoidon on tähdättävä juomisen kokonaan lopettamiseen.

Täysraittius on aina hyvä tavoite hoidolle, mutta kaikki eivät ole valmiita siihen sitoutumaan. Monelle saattaa alkoholinkäytön hallitseminen ja käytön vähentäminen olla motivoivampi tavoite, jolloin käyttö ei enää aiheuta haittoja eikä terveysriskejä.

Alkoholiriippuvuuden hoidon perusta on psykososiaalinen tuki, jolla on tutkimuksissa osoitettu olevan varsin hyvä teho. Lääkehoidolla tätä voidaan vielä merkittävästi tehostaa, ja nämä muodostavatkin toisiaan tukevan kokonaisuuden. Psykososiaalisella tuella, esim. tukea antavalla keskustelulla tuetaan vähentämis- tai lopettamistavoitetta. Muita hoitomuotoja ovat esim. yksilö-, perhe- tai ryhmäterapiat, itseapu- ja vertaistoiminta, esim. AA-ryhmät. Myös kuntouttava laitoshoitojakso saattaa joskus olla tarpeen. Usein psykososiaalinen hoito sisältää elementtejä monista eri suuntauksista. Hoito valitaan ennen muuta yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Lääkehoidot

Suomessa käytettäviä lääkehoitoja ovat nalmefeeni, naltreksoni ja disulfiraami, jotka ovat kaikki reseptivalmisteita.

Nalmefeeni (SELINCRO) on viimeksi käyttöön tullut lääkehoito alkoholinkäytön vähentämiseen. Lääke on tarkoitettu alkoholinkäytön vähentämiseen alkoholiriippuvaisilla aikuisilla, joille juominen aiheuttaa korkean terveysriskin. Se auttaa hillitsemään juomishalua ja vähentää siten alkoholin kokonaiskulutusta sekä runsaan juomisen päiviä. Nalmefeeni otetaan aina, kun potilas on riskissä juoda, mieluiten 1–2 tuntia ennen arvioitua juomisen ajankohtaa. Lääkehoidon lisäksi tarjotaan tukea ja keskustelua suunnitelmallisen vähentämisen avuksi, yksilöllisen tarpeen mukaan. Tavoitteena on vähentää juomista sille tasolle, ettei se enää ole henkilölle riski.

Naltreksoni (NALTREXON VITAFLO, NALTREXON ACCORD, REVIA PARANOVA, NALTREXONE POA PHARMA) on tarkoitettu alkoholiriippuvuuden hoitoon osana laajaa psykoterapiaohjelmaa. Se vähentää juomishimoa ja retkahduksia erityisesti yhdistettynä retkahduksia ehkäisevään kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan. Terapialla pyritään parantamaan elämänhallintaa analysoimalla haitallisia ajattelutapoja ja omaksumalla uusia taitoja ja valmiuksia, joiden avulla jättää alkoholi. Lääkettä otetaan säännöllisesti kerran päivässä.

Disulfiraami (ANTABUS) on tarkoitettu tukihoidoksi osana muuta täysraittiuden tukemiseen tähtäävää alkoholiriippuvuuden hoitoa. Hoidon aikana tulee välttää alkoholia kaikissa muodoissa, sillä lääke muuttaa alkoholin aineenvaihduntaa siten, että ne yhdessä suurentavat elimistön asetaldehydipitoisuuksia – mikä aiheuttaa pahoinvointia, punoitusta, huimausta, sydämen tykytystä ja päänsärkyä. Nämä vaikutukset tekevät alkoholin nauttimisesta epämiellyttävää. Alkoholihimoa lääke ei vähennä. Lääke otetaan päivittäin tai kahdesti viikossa.

Hoito vaatii toisten tuen

Hyvä hoitosuhde on tärkeää, sillä onnistunut psykososiaalinen hoito edellyttää luottamusta, kritiikitöntä ilmapiiriä ja avointa oman elämän ja asenteiden pohtimista yhteistyössä terapeutin, hoitajan tai ryhmän kanssa. Onnistunut hoito vaatii toisten ihmisten tukea ja asiasta keskustelemista. Tärkeintä on, että ongelman kanssa ei jää yksin.